Mini Onyx Figaro Medallion

Silver/Gold

Butterfly Pendant Chain

Butterfly Pendant Chain

£8.40
£24.00

Silver/Gold

Crest Pearl Medallion

Crest Pearl Medallion

£8.40
£24.00

Silver/Gold

Sacred Heart Pendant Rope Layer

Silver/Gold

Crest Onyx Medallion

Crest Onyx Medallion

£8.40
£24.00

Silver/Gold

Mini Onyx Figaro Tag

Mini Onyx Figaro Tag

£7.00
£20.00

Silver/Gold

St Jude Figaro Layer

St Jude Figaro Layer

£8.75
£25.00

Silver/Gold

Black Enamel Heart Pendant Necklace

Silver/Gold

Chunky Padlock Necklace

Chunky Padlock Necklace

£8.75
£25.00

Silver/Gold

Palm Tree Pearl Chain

Palm Tree Pearl Chain

£7.70
£22.00

Silver/Gold

Sacred Heart Pendant Figaro Layer

Silver/Gold

Pearl Stone Cross Pendant Chain

Silver/Gold

Vintage Logo Tag

Vintage Logo Tag

£8.40
£24.00

Silver/Gold

Vintage Logo Medallion

Vintage Logo Medallion

£8.40
£24.00

Silver/Gold

Heart Bead Necklace

Heart Bead Necklace

£9.80
£28.00

Silver/Gold

Butterfly Bead Chain

Butterfly Bead Chain

£7.70
£22.00

Silver/Gold

Bar Link T-Bar Necklace

Bar Link T-Bar Necklace

£9.80
£28.00

Silver/Gold

Clear Stone Detail Pendant

Silver/Gold

Black Stone Detail Pendant

Silver/Gold